سفارش تبلیغ
صبا
همه دانش به کار بستن آن است . [امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 86 خرداد 14 , ساعت 1:1 صبح

لبنان

لبنان کلمه ای است یونانی گرفته شده از کلمه لیبیانوس  بمعنی کوهای پوشیده شده از برف اگر  به کوهای مرتفع کشور لبنان نگاه کنید در دوازده ماه سال سفیدی از برف را خواهید دید بهمین خاطر در گذشته نام این کشور لیبیانوس بود ورفته رفته به نام لبنان معروف شدکشور لبنان دومین کشور کوچک جهان بشمار میرود بامساحت ده هزاروصدوپنجاه کیلومتر مربع که حدودپانصدوهفتاد کیلومتر مربع این مساحت را مرزهای این کشور تشکیل میدهدکشور لبنان دارای پنج میلیون نفر جمعیت میباشد و هجده فرقه مذهبی دراین کشور زندگی میکنند میشود گفت بعد از هند دومین کشوری است که فرقه های زیاد مذهبی دارد اگر از صد درصد این جمعیت رادر نظر بگیریم پنجاه درصد مسیحی سی درصد مسلمان اهل تسنن وبیست درصد مسلمانان شیعه هستندکشورلبنان دارای پنج استان میباشد بنامهای : بقاع جبل شمال جنوب و بیروت که پایتخت کشورمیباشد استان بیروت به دو قسمت تقسیم شده بیروت غربی و بیروت شرقی که  یک میلیون وپانصد هزار نفر جمعیت در کل بیروت زندگی میکنند که بر اساس تحقیقات دانشمندان  انسانهای عصر حجر در بیروت زندگی میکردند ودر اواسط هزاره دوم قبل از میلاد مسیح شهر پادشاهان بود که در کتابها ونسخه های میخی اسم آن برده شده در سال پانصدوپنجاه ویک میلادی که این شهر تحت اختیار صلیبیان بود زلزله ای وحشتناک به همراه امواج دریا باعث آتش سوزی بزرگی شد که مراکز آباد شهررا نابودکرد و در قرن هفت میلادی این کشور بدست اعراب فتح شد ودر سال هزاروصد وده میلادی مجددا به دست صلیبیان افتاد وبمدت دو قرن آنها دراین کشور حکومت کردند ولی در سال هزاروپانصدوشانزده میلادی به دست عثمانی ها  افتاد  تا جنگ جهانی اول که بعداز جنگ بدست فرانسویها افتاد  تا سال هزارونهصدوچهل وسه میلادی که این کشور استقلال پیدا کرد و در سال هزارونهصدوچهل و هفت قانون اساسی این کشور تصویب شددربین سالهای هزارونهصدوهفتادوپنج لغایت هزارونهصدونود میلادی اتفاقات دردناکی دراین کشور رخ داد جنگهای داخلی بین مسلمانان و مسیحی های این کشور بود که باعث ازبین رفتن قسمتهای زیبای شهر بیروت شد با دخالت کشور سوریه و نشست رهبران هجده فرقه به جنگ خاتمه واز اون سال تا به حالا مردم این کشور مشغول ساخت و ساز شهر هستند و طبق قانون وطوافقی که بتصویب رسید مسئولین این کشور را انتخاب کردندنام رئیس جمهور این کشور اقای امیل لحود که مسیحی مارونی هستند نخست وزیر اقای فواد سنیورا که از مسلمانهای اهل تسنن هستند رئیس مجلس اقای نبیل بری که از مسلمانان شیعه این کشور میباشندکشور لبنان اب وهوای مدیترانه ای است در زمستان سرد ومرطوب ودرتابستان گرم و شرجی میباشدارتفاع ذرالبیدر 1470 متر از سطح دریا ارتفاع حریسا 1750 متر از سطح دریا طول تله کابین 1950 متربندر های کشور لبنان صور صیدا طرابلس و بیروت  درامد این کشور کشاورزی صنعت توریست و اقتصادوبازرگانی است.                                                                                               لیست کل یادداشت های این وبلاگ